Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Opdrachtnemer: Slender Marketing te Almelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Enschede onder nummer 62583239.
 • Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Slender Marketing een overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Slender Marketing en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, betalingen en acceptaties van Slender Marketing. De Overeenkomst valt hieronder maar het is niet beperkt tot enkel de overeenkomst.
 • De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.
 • Er wordt niet afgeweken op deze algemene voorwaarden tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • De overige artikelen blijven onverminderd van kracht in het geval van vernietiging van één of meerdere artikelen uit deze algemene voorwaarden.
 • Door de acceptatie van een aanbieding of opdrachtverstrekking geeft de opdrachtgever aan deze voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle door Slender Marketing uitgebrachte aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Dit geldt voor zowel mondelinge als schriftelijke aanbiedingen.
 • Een aanbieding is geldig voor de duur van 14 dagen gerekend vanaf de dag der dagtekening.
 • De door Slender Marketing vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven.
 • Slender Marketing accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- en drukfouten.
 • De overeenkomst komt tot stand als het aanbod van Slender Marketing door de opdrachtgever aanvaard is. Bij het aanvaarden van een aanbieding met een afwijking komt de overeenkomst pas tot stand na aanvaarding door Slender Marketing.
 • De aanbiedingen die door Slender Marketing gedaan worden zijn gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens normale werktijden en omstandigheden. Als opdrachtgever arbeid wil buiten deze werktijden en in andere omstandigheden dan worden hier kosten voor in rekening gebracht.
 • Een wijziging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk aangevraagd worden en kan uitsluitend gewijzigd worden na goedkeuring van Slender Marketing. Eventuele kosten voor Slender Marketing die hieruit voortvloeien worden doorberekend naar de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is verplicht om de noodzakelijke medewerking te verlenen aan Slender Marketing voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig de noodzakelijke medewerking verleent aan Slender Marketing dan accepteert Slender Marketing geen aansprakelijkheid voor vertraging in de levering en/of uitvoering van de overeenkomst. Eventuele kosten die door de vertraging voortvloeien komen in rekening voor de opdrachtgever.
 • Slender Marketing is gerechtigd om ondergeschikten en derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. De kosten hiervan zijn voor rekening van Slender Marketing als dit niet in de overeenkomst omschreven is.
 • Facturering van de overeenkomst gebeurt vooraf tenzij die anders schriftelijk is overeengekomen.
 • De duur van de overeenkomst is 6 maanden tenzij die anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Een overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 • De overeenkomst tussen Slender Marketing en de opdrachtgever wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd met de oorspronkelijke contractduur.
 • Het opzeggen van de overeenkomst tussen Slender Marketing en opdrachtgever dient twee maanden voor het verstrijken van de overeenkomst schriftelijk te geschieden.
 • Als overeengekomen is dat de uitvoering van de overeenkomst in fases plaatsvindt dan is Slender Marketing gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen als opdrachtgever geen goedkeuring geeft voor de nieuwe fase of weigert goedkeuring te geven.
 • Een offerte van Slender Marketing is vrijblijvend tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • De opdrachtgever en Slender Marketing zijn gebonden aan de inhoud van de offerte als deze binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte ondertekend wordt door de opdrachtgever. Als het aanvaarden van de offerte plaatsvindt na 14 dagen heeft Slender Marketing het recht om van de offerte af te wijken.

Artikel 4 Betaling

 • De betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum tenzij een andere termijn met Slender Marketing schriftelijk overeengekomen is.
 • Als de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum verstreken is dan is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dit moment wettelijke rente verschuldigd aan Slender Marketing over het opeisbare bedrag.
 • Als de opdrachtgever in verzuim of gebreke is waardoor de betaling niet nagekomen is dan komen alle kosten die gemaakt worden om het bedrag te verkrijgen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Slender Marketing is gerechtigd de overeenkomst niet uit te voeren als de opdrachtgever in verzuim is.
 • Slender Marketing is gerechtigd pas met het uitvoeren van de overeenkomst te beginnen na betaling van de factuur.
 • In het geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling zijn alle vorderingen van Slender Marketing op de opdrachtgever direct opeisbaar.
 • Slender Marketing is gerechtigd om jaarlijks tarieven te verhogen door middel van indexatie.

Artikel 5 Geheimhouding

 • Slender Marketing en de opdrachtgever zijn beiden verantwoordelijk voor de geheimhouding van de overeenkomst. Alle informatie die gedeeld wordt door Slender Marketing aan opdrachtgever is vertrouwelijk en mag niet gedeeld worden met derden.

Artikel 6 Uitvoering

 • Slender Marketing zal de overeenkomst met het beste vermogen uitvoeren.
 • Slender Marketing biedt door de aard van de dienstverlening geen garanties dat de uitgevoerde werkzaamheden het door de opdrachtgever gewenste resultaat opleveren.
 • De uitvoering gaat in op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst tenzij dit anders wordt overeengekomen tussen Slender Marketing en opdrachtgever. Slender Marketing accepteert geen aansprakelijkheid door vertraging als gevolg van onvoldoende inlichtingen of het uitblijven van goedkeuring door de opdrachtgever.
 • Als Slender Marketing verwacht een leveringstermijn te overschrijden dan zal Slender Marketing de opdrachtgever dit zo snel mogelijk communiceren naar de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden tijdens de verleende diensten rusten bij Slender Marketing. De opdrachtgever krijgt enkel de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
 • Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever ontvangen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. De aangeleverde en ontvangen informatie is alleen voor de opdrachtgever bestemd.
 • Slender Marketing behoudt het recht om de opgedane kennis en vergaarde hulpmiddelen in te zetten voor andere doeleinden. Er wordt hierbij geen vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever gebruikt of aan derden verstrekt.
 • De opdrachtgever vrijwaart Slender Marketing voor alle aanspraken die gedaan worden door derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • Slender Marketing en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade in welke aard dan ook als gevolg van het handelen of nalaten van Slender Marketing, haar bestuurders, medewerkers of door ingeschakelde derden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Er wordt door Slender Marketing geen aansprakelijkheid aanvaard voor de schade ontstaan door handelingen van de opdrachtgever of door ingeschakelde derden en ondergeschikten van de opdrachtgever. Slender marketing is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade aan de schade aan de kant van opdrachtgever door het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Slender Marketing is enkel aansprakelijk voor de schade die ontstaan is als het gevolg van het toerekenbaar tekortkomen in het nakomen van de overeenkomst. Het schadebedrag heeft een limiet tot de waarde van de overeenkomst. Bij een overeenkomst met een looptijd van langer dan 6 maanden geldt een maximaal schadebedrag ter waarde van 6 maanden.

Artikel 9 Overmacht

 • In het geval van overmacht is Slender Marketing gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden of de leveringstermijn te verlengen in overleg met de opdrachtgever. Er is sprake van overmacht als Slender Marketing niet aan de verplichtingen kan voldoen door elke oorzaak die niet toegerekend kan worden aan Slender Marketing.

Artikel 10 Toepasselijk recht

 • Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die gesloten worden tussen opdrachtgever en Slender Marketing is Nederlands Recht van toepassing.